Štrukturálne fondy EÚ

Typy štrukturálnych fondov

Základné dokumenty

Operačné programy

Nariadenia upravujúce fondy

Základné záväzné predpisy SR

Rozpočtové pravidlá

 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.

Finančná kontrola a vnútorný audit

 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. o zmene zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Účtovníctvo

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Štátna pokladnica

 • Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana osobných údajov, podpora regionálneho rozvoja, informačný systém, Úradný vestník EÚ

 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.

Dôležité linky:

REFERÁT ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV SAV

PhDr. Daniela Liptáková
Kontakt:
Úrad SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Miestnosť č. 221
Tel: 02/ 5751 0223